LEV

Welkom!

Algemeen kader en uitgangspunt
Europa heeft doelstellingen geformuleerd rond “hernieuwbare” energie. Om deze te kunnen halen, zet Vlaanderen in op de bouw van industriële windturbines. In het dichtbevolkte Vlaanderen worden windturbines veel te dicht bij bewoonde gebieden en menselijke activiteiten toegestaan, waardoor de gezondheid van bewoners en werknemers wordt bedreigd. Windturbines geven namelijk niet alleen visuele hinder of geluidshinder, vele studies waarschuwen ook dat zij schadelijk zijn voor de gezondheid van de omwonenden.Het Vlaamse juridische kader rond de inplanting van industriële windturbines is onduidelijk en minder streng dan in de ons omringende landen. Het subsidiebeleid van onze overheid maakt het oprichten van windturbines winstgevend voor de exploitanten. De subsidies worden evenwel via de netvergoeding door alle burgers mee gefinancierd.

Leefbare Energie Vlaanderen

Voor een individu is het zeer moeilijk om zijn rechten te laten gelden tegenover de kapitaalkrachtige en professionele lobby van de windturbinebouwers. De afgelopen jaren zijn er in heel Vlaanderen tientallen verenigingen opgericht die zich tot doel hebben gesteld als groep de rechten van de burgers in de nabijheid van grote windturbines te vrijwaren en indien nodig te verdedigen. In november 2014 heeft een groot aantal verenigingen het initiatief genomen om de krachten te bundelen op Vlaams niveau, onder de naam Leefbare Energie Vlaanderen (verder LEV genoemd). LEV stelt zich kritisch op tegenover het huidige energiebeleid en specifiek ook het huidige inplantingsbeleid voor industriële windturbines. LEV wil de burgers wijzen op de gevaren voor de gezondheid en het kostenplaatje. LEV wil een oplossing bewerkstelligen voor de mensen die nu reeds hinder ondervinden. LEV wil de overheden sensibiliseren en aanzetten tot het ontwikkelen van een doordachte 360° visie op lange termijn voor hernieuwbare energie. LEV wil bijdragen tot het vormen van een gefundeerde visie op energie voor een toekomst waarin de burger gezond kan leven en wil hiervoor een open communicatiekanaal met de overheidsinstanties op de diverse beleidsniveaus.