LEV

De missie van LEV

Leefbare Energie Vlaanderen ijvert voor leefbare energie in Vlaanderen met het oog op een gezonde toekomst door :

• bewustmaking van en verstrekking van informatie aan burgers en overheden over het huidige (wind)energiebeleid om zo tot een beter juridisch kader te komen dat de burger beschermt en zijn leefomgeving gezond houdt,

• ondersteuning te bieden aan lokale actiecomités en werkgroepen door uitwisseling van reeds verworven kennis en informatie omtrent windenergie en de mogelijke negatieve gevolgen.

LEV staat open voor alternatieve duurzame energie en accepteert dat nieuwe technologie verandering met zich meebrengt. Wanneer echter een technologie wordt ingeplant in een landschap en samenleving, dan mag dit niet ten koste gaan van de levenskwaliteit en de gezondheid van de mensen en de gezinnen die er hun leven proberen op te bouwen. Lees hier  het charter van LEV

 

#Een open kanaal met de overheden !

De overstap naar duurzame energie in het algemeen is meer dan een technologiekeuze (zoals de huidige keuze voor steeds grotere en steeds meer windturbines). LEV vindt dat de overheid moet zorgen voor een “level playing field”, dat is een omgeving waarbij verschillende mogelijkheden en technologieën op basis van dezelfde criteria op een eerlijke en transparante manier tegen elkaar worden afgewogen. Alleen op die manier krijgt innovatie een kans en zullen alleen de beste oplossingen worden gekozen. LEV vraagt dat er een halt wordt geroepen aan de oversubsidiëring van windturbines zodat er een einde komt aan het grote aantal aanvragen voor inplantingen van windturbines op plaatsen waar dit onrendabel is door exploitanten die meestal enkel uit zijn op het opstrijken van subsidies op korte termijn.

 

#Een degelijk wettelijk kader …

LEV vraagt aan de overheid dringend een degelijk wettelijk kader met betrekking tot het gebruik van windenergie, zodat de rust van de plaatselijke bevolking in al zijn aspecten gewaarborgd blijft. De afstand tot de bewoning is daarbij een cruciaal gegeven. De overheid zou zich hier kunnen richten naar vergelijkbare maatregelen in onze buurlanden.

 

#Energie ten koste van …

LEV vraagt dat de gezondheids- en andere overlastklachten die de huidige windturbines veroorzaken serieus worden genomen en terdege en onafhankelijk worden onderzocht in plaats van ontkend en genegeerd. Dit is in het belang van ALLE partijen : burgers, overheden EN niet in het minst van de windsector zelf.

#Vlaams platform voor kennis en informatie !

Als burger sta je tegenover een projectpromotor voor windturbines als een amateur tegenover een professional : naast de nodige middelen en tijd ontbreekt het je vooral ook aan kennis over de materie, de wetgeving, de juridische procedures, de “handigheidjes” van de sector, enz. Door de kennis te bundelen die de laatste jaren in diverse verenigingen is vergaard, hoopt LEV de burgers beter te wapenen zodat ze in staat zijn hun rechten ten volle te verdedigen.
LEV dient als platform voor uitwisseling van allerhande informatie met betrekking tot windenergiedossiers tussen de aangesloten verenigingen.

LEV onderhoudt ook contacten met groeperingen/verenigingen in Wallonië en buiten België (Europa) en wisselt ook met hen informatie, ervaringen en know-how uit.