De Raad van State verklaart de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines langsheen de E40 in Wetteren en Melle nietig.

De Raad van State verklaart de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines langsheen de E40 in Wetteren en Melle nietig.

Bron : De Tijd (link naar artikel)
Kunstenaar Delvoye wint strijd tegen windmolens E40

De Raad van State verklaart de milieuvergunningen voor drie bijkomende windturbines langsheen de E40 in Wetteren en Melle nietig. Kunstenaar Wim Delvoye krijgt gelijk in zijn rechtszaken tegen de energiebedrijven EDF Luminus en Eneco.

De conclusies staan in twee arresten die vrijdag 5 oktober 2018 gepubliceerd werden.

In het eerste arrest verklaart de Raad van State de milieuvergunning nietig die de deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen toekende aan EDF Luminus om een windturbine langsheen de E40 te Wetteren te exploiteren. Hetzelfde besluit werd genomen voor de milieuvergunning van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) aan Eneco voor het exploiteren van twee windturbines langsheen de E40 te Melle.

De Raad van State concludeert in beide arresten dat beide vergunningen het natuurbehouddecreet met het erin vervatte voorzorgsprincipe (de natuurtoets) schenden en dat de bevoegde autoriteiten hebben nagelaten om te onderzoeken of het windturbinepark, bestaande uit de vergunde windturbines en de bestaande windturbines ‘al dan niet aanzienlijke milieueffecten hebben op aanwezige bijzonder beschermde gebieden’. EDF Luminus baat sinds 2010 drie windturbines uit voor de UGent, naast de E40 tussen de afritten Merelbeke en Wetteren. De geplande uitbreiding van het windmolenpark Wetteren-Melle komt nu op de helling te staan.

Vleermuizen

De arresten zijn een overwinning voor kunstenaar Wim Delvoye, die al een jaren strijd voert tegen de windmolens in de buurt van zijn kasteeldomein in Melle. Hij vindt dat de windmolens er niet mogen komen omdat ze het uitzicht verknoeien, de lokale bewoners tegen elkaar opzetten, een nefaste impact kunnen hebben op de gezondheid van de omwonenden en kwalijke gevolgen kunnen hebben voor de natuur.

De Raad van State volgt hem nu op basis van dat laatste argument, het milieu-argument dus. Het gebied is, naast een belangrijke stopplaats voor trekvogels, ook een leefgebied voor vleermuizen.

Wanneer de overheid vaststelt dat er door een activiteit vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan, dan dient zij bij het verlenen van de vergunning  voorzorgsmaatregelen te nemen om die schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. Dat is volgens de Raad van State in beide gevallen onvoldoende het geval.

 

‘Miraculeus’

Delvoye noemt de arresten ‘miraculeus’.

‘Na alle pesterijen die ik de voorbije jaren van verscheidene kanten ervaren heb, ben ik blij verrast. Ik hoop dat deze arresten een deur op een kier zetten voor andere successen in gelijkaardige zaken, elders in Vlaanderen.’ Hij benadrukt dat hij niet tegen groene energie is. ‘Ik ben ook ‘green minded’, maar ben ook voor eigendomsrechten en transparantie. Van alle groene energie zijn windmolens de minst ecologische. Ik ben meer een voorstander van geothermische energie.’

Delvoye hekelt ook het feit dat de windmolens in kleine clusters vergund worden. ‘De gemeenschap krijgt zo geen zicht op het ‘master plan’ van de energiebedrijven.’

De juridische strijd heeft hem al tienduizenden euro’s aan advocatenkosten gekost. ‘Het is in die zin niet democratisch, want lang niet iedereen kan zo’n jarenlang procedureslag betalen. Ik hoop dat dit nu het einde is, want hier zal ik lang van moeten recupereren.’

Reacties

‘We bestuderen het arrest en zullen ons beraden over volgende stappen’, zegt Eneco in een eerste reactie. ‘Het is nu wachten op een nieuwe beslissing van de provincie’, klinkt het bij EDF Luminus.