Verslag symposium ingericht door LEV op 21 september

Verslag symposium ingericht door LEV op 21 september

Verslag Symposium ingericht door LEV (Leefbare energie Vlaanderen) op 21 september 2018 te Puurs (Liezele).

Het symposium vond plaats in de Polyvalente zaal, Turkenhofdreef 3, 2870 Puurs (Liezele)

Sprekers:

Ir. Annemarie François, burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur

Dr. Marc Goethals, cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst

Mr. Peter Flamey, advocaat Antwerpen

Moderator: Marc Amelinckx

 

 

De heer Amelinckx heette politiekers, pers en aanwezigen welkom en schetste kort het ontstaan van LEV (Leefbare Energie Vlaanderen). LEV ontstond uit een samenwerking tussen verenigingen die zich bekommeren om het leefmilieu van Vlamingen die wonen in de nabijheid van windturbines en van Vlamingen die dreigen geconfronteerd te worden met de plaatsing van windturbines in hun nabijheid.

LEV ijvert voor leefbare energie in Vlaanderen met het oog op een gezonde toekomst door :

bewustmaking van en verstrekking van informatie aan burgers en overheden over het huidige (wind)energiebeleid om de wetgeving rond de inplanting van windturbines aan te passen en de Vlaming de juridische bescherming te bieden waar hij recht op heeft.
ondersteuning te bieden aan Vlamingen die geconfronteerd worden met aanvragen van windturbines in hun nabijheid zonder dat zij hiervan de gevolgen goed kunnen inschatten.
uitwisseling bieden van reeds verworven kennis en informatie omtrent windenergie en de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en dier.

LEV bouwde kennis op over hoe nieuwe aanvraagdossiers en nieuwe uitbreidingen van bestaande windturbineprojecten worden goedgekeurd. Hoe zit het met de overlast voor de omwonenden en welk zijn de procedures waarop de betrokken bewoners beroep kunnen doen? Wat kost het ?

 

LEV onderhoudt nauwe contacten met de vereniging “Vent de raison” uit Wallonië met het oog op de uitwisseling van relevante wetgevende informatie.

LEV gaat mee op zoek naar een duurzaam alternatief voor het opwekken van energie.

LEV organiseerde dit symposium aldus mijnheer Amelinckx om een eerlijk debat over energiewinning via windturbines mogelijk te maken.

LEV is niet tegen windturbines, maar pleit voor toepassing van het voorzorgsprincipe bij inplantingen in de nabijheid van menselijke bewoning en doorgedreven menselijke activiteiten. LEV wil via dit symposium een kijk geven op de gevolgen voor de gezondheid van de naburige bewoners en op het moeilijk rechtsbestel waarop getroffen bewoners zich op eigen kosten kunnen beroepen.

De overheid heeft de plicht zijn bewoners te beschermen tegen overdreven geldgewin ten koste van alles en zeker ten koste van de gezondheid van de bevolking. Momenteel blijft de overheid in gebreke en een eerlijk debat wordt niet mogelijk gemaakt in een strijd van David tegen Goliath.

 

Tijdens haar uiteenzetting werd door Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur Annemarie François benadrukt waar en hoe de Vlarem-normen tekort schieten en hoe ze werden uitgehold ten voordele van de windenergie.
In de ons omringende landen en overal ter wereld werden reeds uitgebreide studies gewijd aan de gevolgen voor de gezondheid voor mens en dier van het leven in de nabijheid van windturbines. Daar besteedt men bijvoorbeeld wel aandacht aan het variabel karakter van windturbinegeluid (amplitudemodulatie) alsook aan het aandeel van de lage en infrasone frequenties in het totale windturbinegeluid.
In haar uiteenzetting gaf mevrouw François aan in welke richting Leefbare Energie Vlaanderen de “Vlaremnormen II” wil gewijzigd zien. Dat dit een noodzaak is en geen utopie bleek uit de uiteenzetting van de volgende 2 sprekers.

.

 

Dokter Goethals maakte een vergelijking met de geluiden geproduceerd door vliegtuigen en de bewezen gevolgen voor de slaapkwaliteit. Hoe je het ook draait of keert, van een windturbine in je onmiddellijke omgeving zal je op termijn ziek worden. Waarom? Je zult niet meer normaal kunnen slapen en mensen die onvoldoende normale slaaprust hebben gaan verschillende soorten gezondheidsproblemen ontwikkelen. De symptomen zijn: verhoogde bloeddruk, zwaarlijvigheid en diabetes, dementie, zenuwinzinkingen, depressies, hartfalen enz. De vergelijking met mensen die last hebben van vliegtuiggeluid is treffend en in het geval van windturbines is de toestand nog veel erger. Bij vliegtuiglawaai bestaat de kans dat je tussen 2 geluidpieken nog terug in slaap valt. Ook helpt het dat er ’s nachts een vliegverbod is. Voor windturbines geldt dit niet, integendeel. Door het voortdurende ononderbroken pulserende geluid van de windturbine is nadat je wakker wordt, inslapen vanaf 35 decibel geluid meestal niet meer mogelijk en is bijgevolg de nodige degelijke nachtrust uitgesloten. Indien je enigszins kan, moet je gaan slapen op een afstand van minstens 1,5 km van een windturbine. Uit studies is gebleken dat mensen die er ongevoelig voor zijn en met de vensters open slapen, de risicofactor op hartfalen voor deze groep 6 maal hoger is. Voor de gevoelige mensen die met vensters dicht slapen om het geluid buiten te houden is de risicofactor op hartfalen 3 maal hoger tegenover de mensen die dagelijks van een normale nachtrust kunnen genieten.

 

In een derde deel na de pauze legde Meester Peter Flamey haarfijn de juridische gevolgen uit van het arrest d’ Outremont.

Het Europees Hof Van Justitie deed een uitspraak die hierop neerkomt dat de Waalse regering in gebreke bleef bij de invoering van het huidige wetgevend kader.

De Waalse regering kreeg van de Belgische Raad Van State 3 jaar de tijd om zich in orde te stellen en koos hierbij voor modulatie omdat bij een onmiddellijke vernietiging de gevolgen nauwelijks te overzien zijn en veel rechtsonzekerheid creëren.

Op de vraag waarom de uitspraak van het Europees Hof Van justitie niet automatisch geldt voor de Vlaamse Vlaremnormen II is het antwoord dat het hier gaat om een juridisch tikkende tijdbom voor Vlaanderen. Bij een uitspraak van het Europees Hof Van Justitie moet iedere lidstaat en iedere deelstaat zich hiernaar richten en onderwerpen.

Voor het aanvechten van de Vlarem II – normen op zich zijn de wettelijk voorziene 60 dagen om beroep aan te tekenen verstreken, maar dit lost het probleem voor de Vlaamse wetgever niet op.

Het is enkel nodig dat in het kader van een nieuwe aanvraag tot het oprichten van een windturbine, een gedupeerde een procedure aanspant bij de Raad van State. Hij moet wel een concreet belang hebben en dit kunnen aantonen om de onwettigheid van het normeringskader van Vlarem II te kunnen aanvechten.

Meester Peter Flamey wees op de verregaande invloed van het arrest van het Europees Hof van Justitie aangezien bijvoorbeeld ook een hele reeks stedenbouwkundige verordeningen hiermee geconfronteerd zullen worden.

 

Na de uiteenzettingen van de 3 sprekers werd geantwoord op een aantal schriftelijke vragen die werden opgehaald bij de toehoorders. Hierbij werd duidelijk dat niet enkel de Vlarem II normen onder vuur liggen, maar dat dit ook het geval zal zijn voor het decreet m.b.t. de “Bestemmmingsneutraliteit Hernieuwbare Energie” van zodra dit zal gestemd worden. Ook dit voorstel van decreet bevat volgens Meester Flamey veel bodem om aan te vechten voor het grondwettelijk Hof.

Besluit is dat wij nu een onwettig normeringskader voor Vlarem II zullen hebben van zodra er een klacht binnenkomt bij de Raad van State en dat het slechts een kwestie van tijd is voor deze materie ontploft. Mogelijk wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de volgende beleidsverantwoordelijke bij de verkiezingen van volgend jaar.

De moderator wees er op dat de geïnteresseerden steeds via de website van LEV hun vragen of bezorgdheden kunnen overmaken. De medewerkers van LEV zullen hierop een passend antwoord geven.

Er werd nog stevig nagepraat vooraleer iedereen met een informatiemap onder de arm  naar huis vertrok.