Publieke inspraak Plan-MER voorwaarden windturbines. Laat uw stem horen voor 12 februari!

Publieke inspraak Plan-MER voorwaarden windturbines. Laat uw stem horen voor 12 februari!

Belangrijk:

Onderaan deze pagina vindt u het Burger-Participatieformulier, om vóór 12 februari zelf deel te nemen aan de burgerbevraging in het kader van de plan-MER door de Vlaamse overheid voor een betere nieuwe Vlaamse windturbinewetgeving.

Laat uw stem horen voor 12 februari!


Wat is er mis?

De bouw en exploitatie van onshore windturbines in het erg dichtbevolkte Vlaanderen geeft aanleiding tot veel klachten en veel langdurige rechtszaken (bij >75% van de windprojecten worden procedures aangespannen, waarvan 42% door gemeenten, aldus de VRT).

Het wordt dus hoog tijd voor een deugdelijke milieuwetgeving!

En dat gaat nu moeten gebeuren, momenteel loopt een publieke bevraging omdat Vlaanderen na vernietiging een nieuwe wetgeving moet maken die u beter zal gaan beschermen.

Onder aan deze pagina vindt u daartoe een Burger-Participatieformulier (met een toelichting). Dat u kunt invullen en aanvullen en zelf (beveiligd) opsturen vóór 12 februari naar het Team MER van de Vlaamse  overheid.

Waarmee u éénmalig uw eigen persoonlijke inbreng kunt geven en duidelijk kunt maken waar de nieuwe wetgeving volgens u minstens aan moet voldoen om goed te zijn.

Men moet daar wettelijk rekening mee houden.

Hoe meer individuele inhoudelijke input, hoe beter het is, dit een unieke kans die u niet mag laten voorbijgaan. Wie nu zwijgt heeft daarna eigenlijk geen recht van spreken meer. Niets doen is geen zinnige optie.

Vertel het dus ook uw buren en succes!

Oproep tot burger-participatie plan-MER nieuwe wetgeving

De Waalse omkaderende windturbinewetgeving werd als eerste in 2016 definitief vernietigd (arrest D’Oultremont, C-290/15). Drie jaar later heeft men een nieuwe gestemd, die niet beter is maar beduidend slechter voor omwonenden. Deze staat in veel voorkomende situaties nu 100% méér geluidsenergie toe.

Wallonië heeft via de uitgevoerde milieueffect onderzoek/rapportage (plan-MER) het geraadpleegde publiek wél gehoord maar heeft er niet goed naar geluisterd.

Toch legt Europa structurele verbeteringen op t.a.v. van het beschermingsniveau voor mens en milieu bij alle handelingen, elke verslechtering van het geboden milieu-beschermingsniveau is immers strikt verboden.

De Vlaamse omkaderende windturbinewetgeving, de sectorale normen voor windturbines binnen de milieuwetgeving Vlarem-II, werd in juni 2020 eveneens definitief onwettig verklaard door het Europese Hof van Justitie omdat ook die destijds tot stand is gekomen zonder verplichte voorafgaande planmatige milieubeoordeling volgens de richtlijn 2001/42/EU. (arrest ‘Nevele’, C-24/15).

Maar het is nog een graadje erger. De gehele ‘energietransitie om klimaatredenen’ wordt hier ingericht zonder enige voorafgaande strategische planmatige milieu beoordeling, manifest in strijd met de Europese wetgeving.

Naar aanleiding van die twee Belgische arresten van het Europese Hof van Justitie is daarna ook de Nederlandse omkaderende windturbine wetgeving, het Activiteitenbesluit, door de Raad van State definitief onwettig verklaard. Ook daar gaat men nu een plan-MER moeten uitvoeren om tot een nieuwe, voldoende bescherming biedende, windturbinewetgeving te gaan komen.

En men begint daar te beseffen dat ook Regionale Energie Strategieën plan-MER plichtig zijn, net als de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en nationale klimaat (actie-)plannen hier?

De milieunormen op basis waarvan men vandaag in de lage landen nog windturbines vergund voor onbepaalde duur, hebben nooit het voorwerp uitgemaakt van een wettelijke planmatige milieubeoordeling in het kader van de MER-richtlijn en zijn dus natte-vinger-normen die niet waarborgen dat voldoende bescherming tegen aantasting van het welbevinden en de gezondheid van omwonenden wordt geboden.

En dat is een ernstig probleem.

Men vergunt nu nog steeds windturbines terwijl de wetgeving om dwingende milieuredenen definitief nietig is verklaard door het Hof en bovendien fysiek ongeschikt is voor het doel.

De Vlaamse fake oplossing neemt het probleem niet weg

Vlaanderen heeft na het vernietigingsarrest van dat Europese Hof een nieuw ‘Validatie-stickertje’ geplakt op de definitief nietig verklaarde wetgeving, een juridische truc, om gewoon door te kunnen gaan met vergunnen en exploiteren. Maar inhoudelijk is er dus absoluut niets veranderd zodat de strijdigheid ervan met de EU-milieuwetgeving, geenszins is verholpen.

In die perverse situatie verkeren we momenteel. Windturbinevergunningen en exploitaties worden tot op heden gesteund op een onwettig tot stand gekomen Vlaamse omkaderende wetgeving.

Vergunningen werden mogelijk wel ‘rechtmatig’ afgegeven maar juist het gebruikmaken van die vergunningen is in manifest strijd met de Europese milieuwetgeving, en dus onrechtmatig.

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een windpark dient de vergunningsverlener aan te tonen dat hij met het gevraagde derden niet schaadt. Wanneer de omkaderende wetgeving, waaraan hij zijn aanvraag ophangt zeer onvolledig is en slechts natte-vingernormen bevat, omdat die tot stand gekomen is zonder een planmatig milieueffectenonderzoek en rapportage (plan-MER), die al verplicht is sinds de Europese milieurichtlijn 2001/42/EU, dán is duidelijk dat elke vergunning daarop gebaseerd minstens discutabel is, geen bewezen verbetering van het beschermingsniveau oplevert aan het omwonende publiek én dat het gevraagde het publiek op termijn mogelijk wél ontoelaatbare schade zal kunnen toebrengen.

Wat vraagt Vlaanderen nu aan u?

Ook Vlaanderen heeft het verdict van het Europese Hof van Justitie lang voor zich uit weten te schuiven, en nu het doek definitief gevallen is, zichzelf nog drie jaar de tijd gegeven om een nieuwe wetgeving te maken die er in juni 2023 moet zijn. De politiek zal echter vooral proberen nog snel zoveel mogelijk windturbines te vergunnen voor onbepaalde duur, dus onder de oude onwettige en fysiek ongeschikte wetgeving.

De Vlaamse regering vraagt u, zonder al teveel publiciteit, angstig en schoorvoetend, tot 12 februari 2022, mee na te denken over de vormgeving van die nieuwe wetgeving, binnen de verplichte plan-MER.

Men vraagt dat dus ook aan U.

Het onafhankelijke Leefbare Energie Vlaanderen, een hulpvaardige denktank en burgerplatform, staat pro deo het omwonende publiek en burgerplatforms al tien jaar bij en vooral nu, omdat dit zeer complexe materie is die een neutrale heldere uitleg behoeft.

Waarom een nieuwe wetgeving?

De aanleiding voor het door de rechter laten vernietigingen van die wetgeving is dat die structureel niet deugt voor de huidige generaties zeer hoge industriële windturbines en leidt tot plaatsing veel te dicht bij bewoning, met mogelijk ernstige aantasting van het welbevinden en de menselijke gezondheid bij grote groepen omwonenden tot gevolg.

Internationaal gezien slaat Vlaanderen een opmerkelijk slecht figuur.

Recente Franse, Ierse, Duitse, Nederlandse en Deense regelingen en veroordelingen door de rechter tot uitbetaling van stevige schadevergoedingen aan omwonenden op minstens tweemaal de Vlaamse gebruikelijke minimumafstanden, illustreren dat.

Voor (mis)plaatsing hier op land is niet alleen de sector verantwoordelijk maar vooral ook de Vlaamse overheid. Die laatste gunt die zwaar en ontransparant gesubsidieerde windsector, via die ondeugdelijke wetgeving, een ongefundeerde vrijheid tot ondernemen.

De overheid legt daarbij zeer weinig beperkingen op en heeft het geclaimde maatschappelijk belang van onshore windenergie in Vlaanderen (ook de noodzaak van potentiële schade-uitkeringen aan omwonenden) nooit voorafgaand onderzocht, hoewel de Uniewetgeving dat de lidstaten oplegt.

Juist het opleggen van beperkingen dient ervoor om mens en milieu te beschermen. Daartoe dient dus een nu nog te schrijven hindergerichte milieuwetgeving, vanzelfsprekend pas ná zorgvuldig onderzoek betreffende de balans tussen de vermeende positieve globale én de negatieve lokale milieu impact.

De WHO, het RIVM, de Belgische Hoge Gezondheidsraad en vele andere waarschuwen uitdrukkelijk voor de cumulerende gezondheidsgevaren van met name het complexe moderne windturbinegeluid, dat niet geenszins vergelijkbaar is met normaal industriegeluid.

Wat is nu de oplossing en is men goed bezig?

We moeten gaan naar een hindergerichte wetgeving, maar…

De Vlaamse regering en ook de Nederlandse regering kiezen er nu alwéér voor om de windsector zélf de nieuwe wetgevingen te laten schrijven.

Door het studiebureau Arcadis (nota bene prominent lid van de Vlaamse Wind Energie Associatie VWEA en van de Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA), de opdracht te geven de plan-MER en voorbereidende studies te laten uitvoeren voor de om dwingende milieuredenen definitief onwettig verklaarde, omkaderende wetgevingen in Nederland en Vlaanderen.

Zoals een CEO van de windsector het zelf al jaren geleden zei: Niet de overheid maar “Wij” zijn het die de nieuwe wetgeving gaan schrijven, hij had gelijk maar gezien het verbod op belangenvermenging is dit in Europa wettelijk niet toegelaten.

Wat vraagt Leefbare Energie Vlaanderen aan u?

Dat u op uw eigen burgerrechten gaat staan om uw slaapkwaliteit, gezondheid en uw leefomgeving voldoende te kunnen beschermen, nu die mogelijkheid éénmalig geboden wordt na zoveel, zelfs internationale, juridische strijd.

Is het niet voor uzelf, doe het dan zeker voor onze kinderen.

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen wees in 2017 op de uitspraak van de Belgische Hoge Gezondheidsraad van 2013:

“Het is onwaarschijnlijk dat moderne windturbines behalve hinder en eventueel slaapverstoring een directe weerslag hebben op de gezondheid en het welzijn. Zowel hinder als slaapverstoring kunnen echter bovenmatig stress veroorzaken, wat op zijn beurt negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de betroffen personen.”

De Gezondheidsraad gaf weliswaar een diplomatiek antwoord, maar was tóch eerlijk. Toen al vormden steeds groter wordende windturbines een groeiend gezondheidsprobleem.

We zien nu dat in Europa de windturbines inmiddels twee maal zo groot zijn en schadevergoedingen betaald worden die aanzienlijk zijn, aan burgers die daar minstens twee maal zover wonen dan de hier gebruikelijk vergunde minimumafstanden.

Leefbare Energie Vlaanderen vraagt u daartoe met klem deel te nemen aan dit plan-MER-onderzoek dat moet gaan over de problematiek rond de windturbines van nu én die in de toekomst.

Omdat u er mede voor kunt zorgen dat de overheid haar onderzoeks- en rapportagewerk voor een betere milieuwetgeving zorgvuldig gaat moeten doen, de juiste opmerkingen meeneemt en de kwaliteit van de conclusies binnen de MER niet laat claimen door een uitgesproken partijdig onderzoeksbureau, prominent onderdeel van de sector, ook lid van de Vlaamse en Nederlandse windenergie associaties, de VWEA en de NWEA.

Zie hieronder de link naar de Oproep tot publieke deelname aan de MER en daaronder de Toelichtingsnota en het in te vullen Burger-Participatieformulier. Dat laatste dient vóór 12 februari, best beveiligd, gestuurd te worden naar het Team MER van de Vlaamse administratie.

U kunt zich rustig inlezen en heel eenvoudig aankruisen waar u het mee eens bent en eventueel uw eigen opmerkingen toevoegen.

De inhoud van het Burger-Participatie formulier was onderhevig aan veranderingen door de input van derden die meedenken.

Niets belet u om het onderstaande te gebruiken en het eventueel zelf aan te vullen.

Oproep van LEV tot deelname Plan-MER Vlaamse sectorale normen windturbines

Toelichtingsnota door LEV bij het Burger-Participatieformulier, betreffende plan-MER, sectorale normen windturbines

 Download hier het voor 12 februari door u in te vullen en op te sturen Burger-Participatieformulier, betreffende de publieke input binnen de plan-MER, sectorale normen windturbines (pdf) 

Download hier het voor 12 februari door u in te vullen en op te sturen Burger-Participatieformulier, betreffende de publieke input binnen de plan-MER, sectorale normen windturbines (Word-bestand)